Trang Chính | Tín Lý và Mục Tiêu | Giảng Luận | Lời Chứng | Tài Liệu | Thông Tin Hội Thánh | Hình Ảnh | Liên Kết

 

 

 


Mục Lục

Mục Tiêu (Our Mission)

Tín Lý (Doctrinal Statement)

Ý Nghĩa Huy Hiệu Của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (Alliance Logo Description)

Giá Trị Chính Yếu (What Are Our Core Values)


Tín Lý

1. Chỉ có một Đức Chúa Trời [1]. Ngài là Đấng hoàn hảo tuyệt đối [2], từ trước đời đời Ngài hiện hữu qua ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Linh [3].

[1] Phục truyền luật lệ ký 6:4
[2] Ma-thi-ơ 5:48
[3] Ma-thi-ơ 28:19

2. Chúa Cứu Thế Giê-Xu là Đức Chúa Trời và là người [4]. Ngài đã được thai dựng bởi Đức Thánh Linh và sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri [5]. Chúa Cứu Thế Giê-Xu đã chết trên cây thập tự; Ngài là Đấng Công Chính chết thay cho những người không công chính [6], sự chết của Ngài trở nên của lễ chuộc tội [7], để tất cả những ai tin nhận Ngài đều được kể là công chính vì sự đổ huyết của Ngài [8]. Sau khi chết, Ngài đã sống lại theo lời Thánh Kinh [9]. Ngài hiện là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm ở bên phải Đức Chúa Trời [10]. Chúa Cứu Thế Giê-Xu sẽ trở lại để lập vương quốc của Ngài, một vương quốc công chính và hòa bình [11].

[4] Phi-líp 2:6–11
[5] Lu-ca 1:34–38
[6] I Phi-e-rơ 3:18
[7] Hê-bơ-rơ 2:9
[8] Rô-ma 5:9
[9] Công-vụ-các-sứ-đồ 2:23–24
[10] Hê-bơ-rơ 8:1
[11] Ma-thi-ơ 26:64

3. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời [12], Ngài đến để sống trong ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-Xu để hướng dẫn, dạy, và ban năng lực cho họ [13]. Còn với những người thế gian thì Ngài cáo trách họ về tội lỗi, về sự công chính, và về sự phán xét [14].

[12] Giăng 14:15–18.
[13] Giăng 16:13; Acts 1:8
[14] Giăng 16:7–11

4. Thánh Kinh Cựu và Tân Ước nguyên bản được Đức Chúa Trời soi dẫn, hoàn toàn không sai trật. Thánh Kinh bao gồm tất cả ý muốn của Đức Chúa Trời cho sự cứu chuộc nhân loại, và Thánh Kinh là lời dạy duy nhất cho tín hữu về niềm tin và nếp sống Cơ-đốc [15].

[15] 2 Phi-e-rơ 1:20-21; 2 Ti-mô-thê 3:15-16.

5. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời [16], nhưng vì không vâng lời Ngài nên họ đã sa ngã, và mang đến cho mình sự chết cơ thể và tâm linh. Mọi người đều sinh ra với bản tánh tội lỗi [17], bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Con người chỉ có thể được cứu nhờ sự đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-Xu [18]. Những người không ăn năn và không tin nhận Chúa Cứu Thế sẽ tồn tại đời đời trong sự đau đớn [19]. Nhưng những ai tin nhận Chúa Cứu Thế sẽ sống trong sự niềm vui và phước hạnh đời đời [20].

[16] Sáng thế ký 1:27
[17] Rô-ma 3:23
[18] 1 Cô-rinh-tô 15:20–23
[19] Khải huyền 21:8
[20] Khải huyền 21:1–4

6. Chúa Cứu Thế Giê-Xu ban sự cứu rỗi cho mọi người. Những ai ăn năn và tin nhận Ngài là Cứu Chúa thì được sanh lại bởi Chúa Thánh Linh, nhận được sự sống đời đời, và trở nên con của Đức Chúa Trời [21].

[21] Tít 3:4-7

7. Ý muốn của Đức Chúa Trời cho tất cả các tín hữu là họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và trở nên thánh khiết toàn vẹn [22], phân cách mình khỏi tội lỗi và thế gian, hoàn toàn vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời để được năng quyền sống thánh khiết và phục vụ hiệu quả [23]. Đây vừa là một quyết định tức thời vừa là một kinh nghiệm mỗi ngày mỗi nhiều hơn được mang đến trong đời sống tín hữu sau khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-Xu [24].

[22] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23
[23] Công vụ các sứ đồ 1:8
[24] Rô-ma 6:1–14

8. Sự cứu chuộc mà Chúa Cứu Thế Giê-Xu đã thực hiện mang đến sự chữa lành cho thân thể [25]. Do đó Thánh Kinh dạy sự xức dầu và cầu nguyện cho người bệnh, và đây là đặc ân Chúa dành cho Hội Thánh ngày hôm nay [26].

[25] Ma-thi-ơ 8:16-17
[26] Gia-cơ 5:13-16

9. Hội Thánh bao gồm tất cả những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-Xu, được cứu chuộc bởi huyết báu của Ngài, và được sanh lại bởi Đức Thánh Linh. Chúa Cứu Thế là Đầu của Thân Thể, được gọi là Hội Thánh [27]. Ngài trao mạng lệnh cho Hội Thánh phải trở nên nhân chứng cho Ngài, đi khắp mọi nơi trên thế giới rao giảng Phúc Âm [28]. Hội thánh địa phương gồm những tín hữu trong Chúa Cứu Thế họp nhau để thờ phượng Đức Chúa Trời, để được dạy bởi Lời Ngài, để tương giao, rao giảng Phúc Âm, và giữ các thánh lễ Báp Tem và Tiệc Thánh [29].

[27] Ê-phê-sô 1:22–23
[28] Ma-thi-ơ 28:19–20
[29] Công-vụ-các-sứ-đồ 2:41–47

10. Thân thể người công chính và người không công chính sẽ sống lại. Người công chính sống lại để vào sự sống đời đời [30]. Người không công chính sẽ sống lại để chịu sự phán xét [31].

[30] 1 Cô-rinh-tô 15:20–23
[31] Giăng 5:28–29

11. Chúa Cứu Thế Giê-Xu sẽ trở lại bất cứ lúc nào [32]. Ngài sẽ trở lại trước Một Ngàn Năm Bình An, và mọi người sẽ thấy Ngài [33]. Sự trở lại của Chúa Cứu Thế Giê-Xu là niềm hy vọng phước hạnh cho con dân Chúa. Đây là lẽ thật hết sức quan trọng, và là động cơ thúc đẩy con dân Ngài sống thánh khiết và trung tín phục vụ Ngài [34].

[32] Hê-bơ-rơ 10:37
[33] Lu-ca 21:27
[34] Tít 2:11–14


Doctrinal Statement

1. There is one God(1), who is infinitely perfect (2), existing eternally in three persons: Father, Son, and Holy Spirit (3).
[1] Deuteronomy 6:4, [2] Matthew 5:48, [3] Matthew 28:19

2. Jesus Christ is the true God and the true man(4). He was conceived by the Holy Spirit and born of the virgin Mary (5). He died upon the cross, the Just for the unjust,(6) as a substitutionary sacrifice(7), and all who believe in Him are justified on the ground of His shed blood (8). He arose from the dead according to the Scriptures(9). He is now at the right hand of Majesty on high as our great High Priest (10). He will come again to establish His kingdom, righteousness and peace (11).
[4] Philippians 2:6–11, [5] Luke 1:34–38, [6] I Peter 3:18, [7] Hebrews 2:9, [8] Romans 5:9, [9] Acts 2:23–24, [10] Hebrews 8:1, [11] Matthew 26:64.

3. The Holy Spirit is a divine person (12), sent to dwell, guide, teach, empower the believer (13), and convince the world of sin, of righteousness, and of judgment (14).
[12] John 14:15–18, [13] John 16:13, Acts 1:8, [14] John 16:7–11

4. The Old and New Testaments, inerrant as originally given, were verbally inspired by God and are a complete revelation of His will for the salvation of men. They constitute the divine and only rule of Christian faith and practice(15).
[15] 2 Peter 1:20–21, 2 Timothy 3:15–16

5. Man was originally created in the image and likeness of God (16): he fell through disobedience, incurring thereby both physical and spiritual death. All men are born with a sinful nature (17), are separated from the life of God, and can be saved only through the atoning work of the Lord Jesus Christ (18). The portion of the unrepentant and unbelieving is existence forever in conscious torment (19); and that of the believer, in everlasting joy and bliss (20).
[16] Genesis 1:27, [17] Romans 3:23, [18] 1 Corinthians15:20–23, [19] Revelation 21:8, [20] Revelation 21:1–4

6. Salvation has been provided through Jesus Christ for all men; and those who repent and believe in Him are born again of the Holy Spirit, receive the gift of eternal life, and become the children of God (21).
[21] Titus 3:4–7

7. It is the will of God that each believer should be filled with the Holy Spirit and be sanctified wholly (22), being separated from sin and the world and fully dedicated to the will of God, thereby receiving power for holy living and effective service (23). This is both a crisis and a progressive experience wrought in the life of the believer subsequent to conversion 24.
[22] 1 Thessalonians 5:23, [23] Acts 1:8, [24] Romans 6:1–14

8. Provision is made in the redemptive work of the Lord Jesus Christ for the healing of the mortal body (25). Prayer for the sick and anointing with oil are taught in the Scriptures and are privileges for the Church in this present age (26).
[25] Matthew 8:16–17, [26] James 5:13–16

9. The Church consists of all those who believe on the Lord Jesus Christ, are redeemed through His blood, and are born again of the Holy Spirit. Christ is the Head of the Body, the Church (27), which has been commissioned by Him to go into all the world as a witness, preaching the gospel to all nations (28). The local church is a body of believers in Christ who are joined together for the worship of God, for edification through the Word of God, for prayer, fellowship, the proclamation of the gospel, and observance of the ordinances of Baptism and the Lord's Supper (29).
[27] Ephesians 1:22–23, [28] Matthew 28:19–20, [29] Acts 2:41–47

10. There shall be a bodily resurrection of the just and of the unjust; for the former, a resurrection unto life (30); for the latter, a resurrection unto judgment (31).
[30] 1 Corinthians 15:20–23, [31] John 5:28–29

11. The second coming of the Lord Jesus Christ is imminent (32) and will be personal, visible, and premillennial (33). This is the believer's blessed hope and is a vital truth which is an incentive to holy living and faithful service (34).

[32] Hebrews 10:37, [33] Luke 21:27, [34] Titus 2:11–14