Trang Chính | Tín Lý và Mục Tiêu | Giảng Luận | Lời Chứng | Tài Liệu | Thông Tin Hội Thánh | Hình Ảnh | Liên Kết
 

 


Mục Lục

Mục Tiêu (Our Mission)

Tín Lý (Doctrinal Statement)

Ý Nghĩa Huy Hiệu Của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (Alliance Logo Description)

Giá Trị Chính Yếu (What Are Our Core Values)


Ý Nghĩa Của Huy Hiệu

Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (C&MA) tôn thờ Chúa Cứu Thế Giê Xu. Huy hiệu của Hội gồm 4 biểu hiệu: Thập tự giá, Chậu, Bình, và Mão triều thiên.

Thập tự giá là biểu hiệu chỉ về Chúa Giê Xu là Đấng Cứu Thế; Chậu rửa, Ngài là Đấng Thánh Hóa; Bình, Ngài là Đấng Chữa Lành; và Mão triều thiên, Ngài là Vua sẽ Tái Lâm.

Thập Tự Giá: Chúa Giê Xu là Đấng Cứu Thế.

Lời Chúa phán: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12).

Bởi lời Thánh Kinh chúng ta tin Chúa Cứu Thế Giê Xu đã chết vì tội lỗi của nhân loại. Bởi huyết báu của Ngài chúng ta được cứu chuộc. Bởi sự chết và sự sống lại của Ngài chúng ta được kể là công nghĩa. Chúng ta được Đức Chúa Trời tiếp nhận bởi danh của Chúa Cứu Thế Giê Xu và được kể là công nghĩa bởi sự công nghĩa của Ngài.

Chậu rửa: Chúa Giê Xu là Đấng Thánh Hóa

Lời Chúa phán: “Bởi thần năng, Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để sống và sống tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân từ Ngài (2 Phierơ 1:3, BDM)

Sự thánh khiết là bản tính của Chúa Cứu Thế Giê Xu. Sự thánh khiết này liên tục ở trong chúng ta để giúp chúng ta sống giống như Ngài. Hãy biết rằng sự thánh khiết của Chúa Giê Xu là điều mà không ai có thể tự có hay tự đạt được. Chúng ta chỉ có thế có được sự thánh khiết này khi từ bỏ bản tính của mình và sống một đời sống hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa Cứu Thế từng giây phút một.

Ghi chú: Chậu rửa đã được dùng trong đền thờ thời Cựu Ước. Thầy tế lễ dùng chậu này để rửa chân mình trước khi vào Nơi Thánh. Ngày nay biểu hiệu chậu rửa nói đến sự tẩy sạch tội lỗi liên tục bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh.

Bình: Chúa Giê Xu là Đấng Chữa Lành

Lời Chúa phán: “Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy (Gia cơ 5:15, BHĐ).

Chúa Giê Xu đã trả giá để đền tội cho chúng ta là những người tin và vâng phục Ngài. Đi đôi với các phước hạnh tâm linh, Chúa Giê xu ban cho chúng ta sức khỏe, sự sống, và sự chữa lành. Ngài đã gánh hết tội lỗi cũng như bệnh tật của chúng ta. Đức tin nơi quyền năng của sự phục sinh của Chúa Giê Xu sẽ mang đến sự khỏe mạnh.

Ghi chú: Biểu hiệu này là một bình chứa dầu được dùng để trong sự vâng phục lời Chúa người bệnh được xức dầu để được chữa lành.

Mão Triều Thiên: Chúa Giê Xu là Vua sẽ Tái Lâm

Đức Chúa Giê-Xu đáp: “… Rồi đây các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng Quyền Năng, và hiện đến giữa mây trời” (Mác 14:62, BHĐ).

Chính Chúa Giê Xu sẽ trở lại trần thế này. Sự trở lại của Ngài sẽ không phải chỉ là một sự trở lại mà chúng ta chỉ gặp Ngài cách thiêng liêng, hay chỉ gặp Ngài trong một kinh nghiệm bởi Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta một cách riêng tư, hay gặp Ngài khi chúng ta qua đời. Nhưng Chúa Giê Xu sẽ trở lại trần thế này một cách rõ ràng với một thân thể giống như lúc Ngài đã về trời. Khi Ngài trở lại thì mọi người sẽ nhìn thấy.

Quả Địa Cầu: Hoàn Tất Đại Mạng Lệnh của Đấng Christ

“Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời sẽ được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ tận thế sẽ đến” (BDM).

Quả địa cầu được thêm vào huy hiệu lâu đời và quen thuộc của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp. Bốn biểu hiệu mô tả bên trên tập trung về Chúa Cứu Thế Giê Xu và nói lên tình yêu mà Đức Chúa Trời ban cho tất cả các dân, các nước, qua mọi thế hệ. Bốn biểu hiệu này nói lên những gì Chúa Giê Xu đã ban cho con dân Ngài để Ngài vui mừng trình họ - là những người không vết tích không lỗi lầm - đến cùng Đức Chúa Cha. Ngày nay chúng ta mang tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê Xu đến với người khác vì chính Ngài đã mang tình yêu của Ngài đến và ban cho chúng ta.
Quả địa nói đến nhiệm vụ của chúng ta trong thế giới này. Tất cả những người theo Chúa Giê Xu được Ngài dạy hãy công bố Phúc Âm của Ngài đến mọi người. Ngài dạy: “Các con đã được ban cho, thì các con cũng phải ban cho người khác.” Lời kêu gọi này vẫn tiếp tục cho đến khi Hội Thánh của Chúa Giê Xu mang Phúc Âm của sự cứu rỗi của Ngài đến mọi dân, mọi nước, khi ấy Ngài sẽ trở lại.


Alliance Logo Description

The cross, pitcher, laver and crown are the four symbols that join to illustrate the central theme in The Christian and Missionary Alliance, that is: Jesus Christ is our Savior, Sanctifier, Healer and Coming King. The globe represents our mission in the world.

The CROSS: Christ Our Savior

“Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to man by which we must be saved” (Acts 4:12).

We believe Jesus Christ died for our sins according to the Scriptures . . . that we are redeemed through His precious blood, justified by His death and Resurrection, made righteous through His righteousness, and accepted in His name.

The LAVER: Christ Our Sanctifier

“His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness” (2 Peter 1:3).

Holiness is the Lord Jesus Christ Himself–so dwelling in our hearts and so walking in our steps that we shall live like Him. This can never be in a sense that will minister to our own pride or self-sufficiency, for before we can receive it, we must come to the end of ourselves and never become self-sufficient apart from Christ. Such holiness means living a life of simple dependence, moment by moment, on Christ alone.

Note: The laver symbol represents a vessel used in the temple of the Old Testament. The priest used it to wash his feet before entering the Holy Place. It signifies the daily cleansing from sin by the power of the Holy Spirit.

The PITCHER: Christ Our Healer

“And the prayer offered in faith will make the sick person well; the Lord will raise him up” (James 5:15).

The Lord Jesus has purchased and provided for His believing and obedient children physical strength, life, and healing as freely as the spiritual blessings of the gospel. He took up our infirmities as well as our sins, and from His risen life and living touch, our faith may draw health and strength until our life work is done.

Note: This symbol represents a pitcher containing oil to anoint the sick for healing that comes through obedience to God's Word.

The CROWN: Christ Our Coming King

“You will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven” (Mark 14:62).

The Lord Jesus is coming personally to this earth again. It is not a mere spiritual coming, either at death or in a deeper experience of the Holy Spirit, or in the spread of the gospel throughout the world; but it is the coming of the Lord Himself as literally and personally as when He went away.

The GLOBE: Completing Christ’s Commission

“And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come” (Matthew 24:14).

The globe adds a new dimension to the long-familiar official logo of the C&MA. The four Christ-centered symbols speak of God’s gift of love to all peoples of every generation. They represent what Christ gives of Himself to His people so that He may present them to the Father without fault and with great joy. Now we give because He gave.

The globe represents our mission in the world. “Freely you have received, freely give,” the Lord urged His followers as He sent them to spread the Good News throughout the land. That appeal from His heart to ours will continue until the gospel, through the efforts of His Church, has reached all peoples, and He comes again.

The C&MA logo is the registered trademark of the Christian and Missionary Alliance.