Trang Chính | Tín Lý và Mục Tiêu | Giảng Luận | Lời Chứng | Tài Liệu | Thông Tin Hội Thánh | Hình Ảnh | Liên Kết
 

 


Mục Lục

Mục Tiêu (Our Mission)

Tín Lý (Doctrinal Statement)

Ý Nghĩa Huy Hiệu Của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (Alliance Logo Description)

Giá Trị Chính Yếu (What Are Our Core Values)


Những Giá Trị Chính Yếu

Chúa quan tâm đến người chưa nhận biết Ngài. Ngài muốn họ biết và tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình [Lu ca 19:10].

Cầu nguyện là điều chủ yếu trong đời sống con dân Chúa [Phi líp 4:6-7].

Mọi điều chúng ta có đều đến từ Chúa, và tất cả đều thuộc về Ngài. Chúng ta là những người cai quản những gì Chúa giao cho chúng ta [1 Sử ký 29:14].

Biết Chúa và vâng lời Ngài là điều kiện cần có cho tất cả những thành công thật [Giô suê 1:8].

Mỗi con dân Chúa cần được huy động để để hoàn tất Đại Mạng Lệnh Truyền Giáo [Ma thi ơ 28:19].

Nếu không có sự hổ trợ bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh thì chúng ta không làm được gì [1 Cô rinh tô 2:4-5].

Để thực hiện mục đích của Chúa cho mình chúng ta phải liều lĩnh trong đức tin [Hê bơ rơ 11:6].


What Are Our Core Values?

Lost people matter to God. He wants them found (Luke 19:10).

Prayer is the primary work of the people of God (Philippians 4:6-7).
Everything we have comes from God and belongs to Him. We are only stewards (I Chronicles 29:14).

Knowing and obeying God’s Word is fundamental to all true success (Joshua 1:8).

Completing the Great Commission will require the mobilization of every fully devoted disciple (Matthew 28:19).

Without the empowerment of the Holy Spirit, we can accomplish nothing (1 Corinthians 2:4-5).

Achieving God’s purpose involves taking faith-filled risks (Hebrews 11:6).