Trang Chính | Tín Lý và Mục Tiêu | Giảng Luận | Lời Chứng | Tài Liệu | Thông Tin Hội Thánh | Hình Ảnh | Liên Kết

 

 

 


Mục Lục

Mục Tiêu (Our Mission)

Tín Lý (Doctrinal Statement)

Ý Nghĩa Huy Hiệu Của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (Alliance Logo Description)

Giá Trị Chính Yếu (What Are Our Core Values)


Mc tiêu ca Hi Thánh

Mục tiêu của Hội Thánh Tin Lành San Diego là xây dựng đời sống tín hữu để biết Chúa Giê xu Cơ đốc - là Đấng Cứu Chuộc, Đấng Thánh Hóa, Đấng Chữa Bệnh, Vua sẽ trở lại - để trở nên môn đệ của Ngài và để hoàn tất Đại Mạng Lệnh Truyền Giáo.

Our Mission

We desire to build each other up in knowing Jesus Christ as Saviour, Sanctifier, Healer, and Coming King, to become His disciples and to complete His Great Commission.